Adatvédelmi tájékoztató

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/home/web/convictus.hu/www/convictus.hu/includes/menu.inc 579 sor).

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalom

1. Bevezetés.
2.  Kik vagyunk mi? (Az adatkezelő adatai).
3. Fogalom meghatározások.
4.  Milyen alapelveket követünk a személyes adatok kezelésére vonatkozóan?.
5.  Adatkezelések.
6. Egyéb adatkezelési kérdések.
7. Melyek az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei?.
8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?.
9. Adatkezelési tájékoztató módosítása.
 

 

1.Bevezetés
 

Tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, hogy cégünk tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – „Infotv”.) rendelkezéseinek.
Jelen tájékoztató a  www.convictus.hu/adatvedelem címen folyamatosan elérhető. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2.Kik vagyunk mi? (Az adatkezelő adatai)
 

A cég teljes neve: Convictus-Consult Szervezetfejlesztő és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Convictus-Consult Kft.)
Székhelye: 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 35.
Fióktelepe: 2013 Pomáz, Orgona u. 29.
Honlapja: www.convictus.hu
Ügyvezető igazgató és fő kapcsolattartó: Szatmáriné dr. Balogh Mária
Postacímünk: 2013 Pomáz, Orgona u. 29.
Telefonszámunk: +36-30-9587339
E-mail címünk, üzenetek fogadása: info@convictus.hu
Adószámunk: 12950809-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-009268
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.


Társaságunk tárhely szolgáltatójának (emely a levelező rendszerünket és a honlapunkat kezeli) neve, címe és elérhetősége:
Internetmenedzser Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 7.
https://www.proweboldal.hu/
üzenet: info@proweboldal.hu

 

3.Fogalom meghatározások

 
 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó kapcsolatba hozható adat, bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy egy vagy több testi, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható ismeret, illetve az adatból levonható, az „érintett”-re vonatkozó következtetés;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 •  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (beleértve a felhasznált eszközt is), a vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • „adatfeldolgozó”: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a Convictus-Consult Kft.-val kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
   
 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • „felhasználó”: a Convictus-Consult Kft. szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a Convictus-Consult Kft. tulajdonában lévő weboldalon történő regisztrációt követően ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett;
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
   
 

4.Milyen alapelveket követünk a személyes adatok kezelésére vonatkozóan?

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett személy számára átláthatóan kezeljük.
 2. Célhoz kötöttség: A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és kezeljük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 3. Adattakarékosság: Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Pontosság: A Convictus-Consult Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintett személy csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. Ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 6. Integritás és bizalmas jelleg: megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 7. Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
A Convictus-Consult Kft. a személyes adatokat
 1. Az érintett személy előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. Egyes esetekben az érintett személy adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. Bizonyos esetekben az érintett személy személyes adatainak kezeléséhez a Convictus-Consult Kft.-nek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, (például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága, vagy az online tesztek feldolgozása).

5.Adatkezelések

Cégünk a tájékoztató hatálya alatt adatkezelőként jár el. Az adatkezelő meghatározza az általa kezelt, természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, az adatkezelés eszközeit, valamint megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Milyen folyamatok mentén gyűjtünk és kezelünk adatokat?

 1. Hírleveleket küldünk az ahhoz hozzájárulók számára rendezvényeinkről: (pl.: Tudásesszenciák című) workshop sorozatunkról és nyílt tréningjeinkről. A rendezvényeink hírét megosztjuk a www.facebook.hu/tudasesszenciak oldalon. A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha feliratkozni szeretnének hírlevelünkre.
 2. Internetes oldalunkon szolgáltatásaink iránt érdeklődhetnek vagy ajánlatot kérhetnek tőlünk magán személyek és szervezetek (vállalkozások, vállalatok, intézmények). E-mailes elérhetőséget és telefonszámot akkor kérünk, ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni.
 3. Szolgáltatási szerződéseinkben a megbízó kapcsolattartója elérhetőségének ismerete (céges e-mail cím, telefonszám) jogos érdekünk.
 4. A szervezeteknek szóló számlákon kívül előfordul, hogy személyes lakcímre kiállított számlát kérnek egyes nyílt rendezvényeinken résztvevők. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállításához a személyes adatok kezelése jogi kötelezettségünk.
 5. Megbízóinkkal való szolgáltatási megbízási szerződéseink keretében kiválasztási és belső személyzeti audit céljából, pszichológiai, képzés-fejlesztési, karrier-tanácsadási, fejlesztő coaching és tréning megalapozását szolgáló személyiségvizsgálatokat végzünk pszichológiai végzettségeinket használva. Ehhez a szerződésekben rögzített cégünk jogos érdekén kívül minden vizsgált érintett személytől hozzájárulást kérünk.
 6. A pszichológiai vizsgálatokban alkalmazott tesztek és más eszközök által nyert adatokat és információkat tudományos kutatási célból gyűjtjük, és kódolva (személyes azonosítási lehetőségtől mentesen) statisztikai módszerekkel dolgozzuk fel (nem, életkor, végzettségi szint szerint).
 7. Üzleti és szakmai kapcsolattartás céljából társaságunk jogos érdeke alapján vállalkozók, szervezetekben dolgozó vezetők, szakértők adatait gyűjtjük, amelyek közül egyeseket csak külön egyéni engedély, hozzájárulás után adunk át másoknak szintén üzleti és szakmai kapcsolattartás érdekében.
 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 

Az általunk kezelt adatok tevékenységenként

 
Honlapunk látogatása
Adatkezelés célja A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása. A látogatottság mérése és más statisztikai célok.
Érintettek köre Érdeklődők, a honlapot látogatók köre.
Jogalap Társaságunk jogos érdeke.
Kezelt adatok köre A látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusa, az internet-szolgáltatójának IP címe, az a Web-oldal, ahonnan a látogató meglátogatott minket, a Web-oldalak, amelyeket tőlünk meglátogattak, valamint a látogatás időpontja és időtartama.
Adatok kezelésének időtartama megőrzés 6 hónap
 
Hírlevélküldés
Adatkezelés célja Meghívó küldése és kapcsolattartás, a „Tudásesszenciák” előadás és workshop sorozat aktuális programjairól és tréningjeiről értesítés.
Érintettek köre A hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetekre feliratkozott valamennyi érintett.
Jogalap Hozzájárulás, társaságunk jogos érdeke. Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez.
Kezelt adatok köre Felhasználónév, e-mail cím. Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Adatok kezelésének időtartama Hírlevélről történő leiratkozás esetén a regisztráció törlése azonnali. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.
 
Regisztráció
Adatkezelés célja Az előadásokra, tréningekre, workshopokra stb. jelentkezők beazonosítása, kapcsolatfelvétel és értesítés a helyszínről, és a rendezvényeken részvevőknek számla küldése, címre juttatása.
Érintettek köre Rendezvényre, tréningre, workshopra, előadásra jelentkező személyek köre.
Jogalap Jelentkezési lap kitöltése, hozzájárulás társaságunk jogos érdeke. Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez.
Jogi kötelezettség. Számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
Kezelt adatok köre Teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, postázási név és cím, ill. hogy coachként dolgozik e. A regisztráció időpontja.
Adatok kezelésének időtartama 8 év
 
Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérési célú megkeresés
Adatkezelés célja Kapcsolattartás, az ajánlatíráshoz szükséges információk egyeztetése.
Érintettek köre Mindenki, aki kapcsolatba kíván lépni velünk.
Jogalap Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez. Társaságunk jogos érdeke.
Kezelt adatok köre Név, levelezési email cím, telefonszám.
Adatok kezelésének időtartama A kért szolgáltatás teljesítéséhez szükséges idő és a kapcsolatfelvevő igénye szerinti kapcsolattartás időszaka.
 
Ügyintézés
Adatkezelés célja Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása, észrevételek bejelentése, panasz kezelése.
Érintettek köre Mindenki, aki a fenti céllal kapcsolatba kíván lépni velünk.
Jogalap Jogi kötelezettség.
Kezelt adatok köre Teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, Egyéb személyes üzenet.
Adatok kezelésének időtartama 5 évig
 
Szerződéskötés és a szerződés teljesítése
Adatkezelés célja A szerződésből eredő szolgáltatások elvégzése és a követelések érvényesítése.
Érintettek köre A szerződés kezelését, a megbízó oldaláról kapcsolattartást végző személy (pl.: vezető, HR-es, projektvezető, pénzügyi munkatárs), és a megbízás által érintett vizsgálandó személyek neve, e-mail címe.
Jogalap Jogi kötelezettség.
Társaságunk jogos érdeke.
Kezelt adatok köre Szervezetben a kapcsolattartó/megbízó e-mail címe és telefonszáma, a megbízás által érintett vizsgálandó személyek neve, e-mail címe.
Adatok kezelésének időtartama 5 évig
 
Közösségi oldal (Facebook)
Adatkezelés célja A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek (pl. „Tudásesszenciák”) megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Érintettek köre Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalakon, és „lájkolja”, illetve követi a Facebookon a Tudásesszenciák oldalt.
Jogalap Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Kezelt adatok köre Facebookon megjelenő név.
Az oldal követésének és like-olásának (forgalmának) statisztikai adatai.
Adatok kezelésének időtartama Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, s jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@convictus.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőség-re. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
 

a) Weboldalunk működése, adatkezelése (Cookie-k „Sütik” kezelése)

 
A CONVICTUS-CONSULT SZERVEZTFEJLESZTŐ ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ KFT. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédjük.
 
Adatgyűjtés és feldolgozás
Weboldalunk látogatása alatt Web-szerverünk a következőket rögzíti és tárolja: az internet-szolgáltatójának IP címét, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket tőlünk meglátogatott, valamint a látogatás időpontját és időtartamát. Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét regisztráció, vagy kapcsolatfelvétel közben.
Cookie-k használata ("Cookie" = Internetes sütik)
Weboldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy a cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni.
Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. Az "ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy a CONVICTUS-CONSULT SZERVEZTFEJLESZTŐ ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ KFT., valamint szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a Web-böngészőjében.
További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Weboldalunk felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében az Ön számítógépén u. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében.
Így ha weboldalunkat elhagyja, egyéb weboldalon is találkozhat hirdetéseinkkel. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.
Weboldalunk tartalmazhat linkeket, melyek átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató Web-oldalára, ahol ez a tájékoztató nem érvényes. Nincs lehetőségünk az adatvédelmi szabályozások ilyen jellegű betartatására.

b) Mit kell tudni a hírlevél célú adatkezelésünkről?

 
A feliratkozó a hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a személyes adatait csak és kizárólag a Tudásesszenciák című előadás és workshop sorozatunk aktuális foglalkozásáról, ill. a nyílt tréningjeinkről értesítést küldhessünk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről való leiratkozás) – az Ön adatait hírlevél küldés céljából kezeljük, és a feliratkozó részére meghívókat, valamint tájékoztatókat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
A hozzájárulást a hírlevél tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését/leiratkozást minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos egyéb adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így pl. egy rendezvényre regisztrálás és a hírlevélre való feliratkozás két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.
Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 7 napos határidővel vállaljuk.

 

6. Egyéb adatkezelési kérdések

 
A kezelt személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott keretek között kezeljük és továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák a személyes hozzájárulásával ellentétes célokra a személyes adatokat. További információ a 5. pontban található.
 
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
 
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben és a jogi kötelezettség keretében.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a kezelt személyes adatokat megismerni.
A kezelt személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében irodánkban ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.
A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be a kezelt adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
 

Igénybe vett adatfeldolgozók

  Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 
Név Cím Tevékenység
Internetmenedzser Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. IT szolgáltatás
Internetmenedzser Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. Tárhely szolgáltatás, hírlevél küldő és levelezőrendszer üzemeltetése
Innermetrix Hungary Kft. 1112 Budapest, Baradla u.13. Innermetrix személyiségelemző tesztek online felvétele és feldolgozása Az Innermetrix Hungary Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján zajlik kizárólag az Európai Unió területén.
Túsz Imre 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 35. Bérszámfejtés, könyvelés
Pintér Ilona pszichológus
(egyéni vállalkozó)
2013 Pomáz, Erkel Ferenc utca 5. Alvállalkozó: pszichológiai és pálya- karrier-tanácsadás
Delev-Tan Kft.
(Kaszás Judit pszichológus)
2083 Solymár, Major u. 27. Alvállalkozó: pszichológiai és pálya- karrier-tanácsadás
Mediphone Group Kft. 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12. Mobil telefon és üzleti internet szolgáltatás
 
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.
 

7. Melyek az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei?

  Az adatkezelésről Ön
 1. tájékoztatást kérhet,
 2. kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 3. tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 4. bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 5. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet. (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
 
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az érintett személy általunk kezelt saját, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 1. adatairól,
 2. azok forrásáról,
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 4. időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,
 5. az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 6. adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 7. az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk.
A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
 • Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekei-vel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat: info@convictus.hu.

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.convictus.hu/adatvedelem# weboldalon történik.
 
2018. május 18.